Understanding KKDIK (Turkey-REACH) and EURASIA Technical Regulation 041/2017 (Eurasia REACH)


June 16, 2020

Understanding EURASIA Technical Regulation 041/2017 (Eurasia REACH) and KKDIK (Turkey-REACH)
Eurasian Technical regulation 041/2017 & the Russian substance inventory
KKDIK Turkey-Reach